Klauzula informacyjna

KLAUZULA W ZWIĄZKU Z WYSYŁKĄ NEWSLETTERA

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Wam informacje dotyczące wykorzystania Waszych danych osobowych w związku z subskrypcją naszego Newslettera.

II [Administrator danych]

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest:

Polski Instytut Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Spokojnej 4, 05-126 Nieporęt, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882461, REGON: 388160361, NIP: 5361952523 (dalej, jako: „Administrator” lub „my”). 

  1. Oznacza to, że Polski Instytut Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane. 
  2. Z Administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym:      

2) pod adresem poczty elektronicznej:      

II

[Cele wykorzystywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Wasze dane osobowe, a mianowicie adres e-mail, w celu wysyłki Newslettera zawierającego informacje o naszych działaniach, produktach i promocjach w serwisie www.Zday.pl oraz o www.lekcje.zday.pl

Wysyłka Newslettera odbywa się w określonych odstępach czasu, zazwyczaj raz w miesiącu.  

III

[Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych.]

Wykorzystujemy Wasze dane osobowe na podstawie zgody, którą wyraziliście przez podanie adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „Zapisz się do Newslettera”. Podstawą prawną wykorzystania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – uznajemy, że w ten sposób wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszych danych osobowych w tym celu.

IV

[Cel przetwarzania danych osobowych]

Podanie Waszych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże jest niezbędnym warunkiem świadczenia usługi Newslettera. Nie znając Waszych adresów e-mail, nie moglibyśmy bowiem rozsyłać Newslettera. 

V

[Wasze uprawnienia względem danych osobowych]

W związku z wykorzystywaniem przez nas Waszych danych osobowych możecie domagać się od nas:

  • dostępu do Waszych danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Wasze dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii Waszych danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  • kopii Waszych danych osobowych, których sami nam dostarczyliście, i przekazania tej kopii bądź Wam samym, bądź innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (na podstawie art. 20 RODO),
  • sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych Waszych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadła podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zaprzestania przez nas wysyłki Newslettera albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Waszych danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Was roszczeń; na skutek ograniczenia wykorzystania danych osobowych zaprzestaniemy tymczasowo wysyłki Newslettera,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (na podstawie art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Macie również prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Waszych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

VI

[Udostępnianie Waszych danych osobowych innym podmiotom]

Ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotowi dostarczającemu system wysyłki Newslettera – MailerLite Limited, spółce irlandzkiej zarejestrowanej w Dublinie w Irlandii – Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. MailerLite Limited wykorzystuje Wasze dane osobowe, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmiot przetwarzający. MailerLite Limited nie jest odrębnym administratorem Waszych danych, co oznacza, że nie może wykorzystywać Waszych danych do innych celów niż realizacja zlecenia Polskiego Instytutu Edukacji sp. z o.o.

VII

[Okres przechowywania Waszych danych osobowych]

Przechowujemy Wasze dane osobowe do momentu wycofania zgody na subskrypcję Newslettera. Po jej wycofaniu Wasze adresy e-mail nie będą już dłużej wykorzystywane do tego celu, a jeżeli nie podaliście tego samego adresu e-mail do korzystania z innych usług w Polskiego Instytutu Edukacji sp. z o.o., Wasz adres e-mail zostanie całkowicie usunięty z naszej bazy.   

Copyright © 2022 Polski Instytut Edukacji sp. z o.o.. Szkolenia napędza platforma Zday.pl